Registru Istoric

 

 

S.V.S.U Urecheni a fost infiintat prin H.C.L Urecheni Nr 8/17.02.2006.
Este format din:
-32 voluntari
-1 angajat sef serviciu
Structura S.V.S.U
-sef formatie interventie-1
– specialisti pentru prevenire-6
– formatii si grupe de interventii-25
Grupe de interventii:
1)- grupa de interventie pentru stingerea incendiilor cu apa si spuma satul Ingaresti-5
2)- grupa de interventie pentru stingerea incendiilor cu apa si spuma satul Urecheni-5
3)-echipa specializata in domeniul cercetare-cautare-3
4)- echipa specializata in domeniul instiintare-alarmare-3
5)- echipa specializata in domeniul deblocare-salvare-3
6)- echipa specializata in domeniul sanitar-3
7)- echipa specializata in domeniul evacuare-3
Prin HCL Urecheni nr 45/06.10.2008 se modifica categoria serviciului voluntar de la categoria III la categoria I.
In perioada 2006-pina in prezent in colaborare cu Detasamentul Pompieri Tirgu-Neamt si S.V.S.U. Pastraveni am participat la un numar de 35 interventii pentru stingerea incendiilor soldate doar cu pagube materiale.
In urma depunerii documentelor pentru avizare la I.J.S.U. Petrodava al judetului Neamt S.V.S.U. Urecheni a primit avizul de functionare Nr 791421/22.03.2010.

ATRIBUTII GENERALE

Criterii generale
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta este o structura specializata, cu o dotare specifica care se constituie în subordinea consiliului local, destinat sa execute activitati de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta în sectorul de competenta, asigura coordonarea de specialitate a activitatilor de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila, îndeplineste atributiile de prevenire a riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de îndrumare si control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlaturarea consecintelor situatiilor de urgenta si sa efectueze actiuni de ajutor si salvare a oamenilor si a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situatii.
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta îsi îndeplineste atributiile legale într-un sector de competenta stabilit cu acordul Inspectoratului pentru situatii de urgenta „Petrodava” al judetului Neamt.
Sectorul de competenta cuprinde obligatoriu teritoriul localitatii.
Constituirea si dimensionarea structurilor serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta se face pe baza urmatoarelor criterii:
a)tipurile de risc identificate în sectorul de competenta;
b)clasificarea localitatilor din punct de vedere al riscului;
c)numarul de locuitori din sectorul de competenta;
d)caile de comunicatii rutiere si gradul de practicabilitate a acestora;
e)sursele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor;
f)suprafata sectorul de competenta;
g)masurilor stabilite în Planul de analiza si acoperire a riscurilor, Planul de interventie (de raspuns) în functie de riscurile identificate în sectorul de competenta, planul de cooperare, Planul de evacuare în caz de urgenta;
Înfiintarea, extinderea sau restrângerea activitatii, precum si desfiintarea unui Serviciu voluntar pentru situatii de urgenta se face numai cu avizul Inspectoratului pentru situatii de urgenta „Petrodava” al judetului Neamt.

ATRIBUTII GENERALE ALE SERVICIULUI

Executa, cu forte proprii sau în cooperare, operatiuni si activitati de înstiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, protectie a bunurilor materiale, mediului si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii de urgenta;
a)Participa cu formatii de interventie/solicita sprijinul altor forte stabilite si aprobate pentru/la interventii în sectorul/în afara sectorului de competenta;
b)Desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila;
c)Verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care privesc apararea împotriva incendiilor si protectia civila, în sectorul de competenta;
d)Executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de incendii;
e)Acorda ajutor, în conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa în pericol în caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si în caz de dezastre.

ATRIBUTII SEF SVSU URECHENI

. Conduce interventia SVSU Ia incendii, calamitati naturale si catastrofe;
• Atentioneaza cetatenii asupra unor masuri preventive specifice in sezoanele de primavara si toamna, in perioadele caniculare si cu seceta prelungita sau cand se inregistreaza vanturi puternice;
• Raspunde de informarea cetatenilor unitatii administrativ-teritoriale prin mijloacele puse la dispozitie de catre primar;
• Supravegheaza unele activitati cu public numeros de natura religioasa, cultural-sportiva sau distractiva, sarbatori traditionale ;
• aintocmeste documentele de organizare si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta Ia niveluI unitatii administrativ-teritoriale prevazute Ia art..19 din D.G.P.S.I. 005/2001 si le supune spre aprobare consiliului local;
• Raspunde in fata primarului si a consiliului local de activitatea desfasurata de SVSU;
• Propune primarului si consiliului local masuri de imbunatatire a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta Ia nivelul unitatii administrativ-teritoriale si a activitatii SVSU.;
• Elaboreaza tematica de instruire a membrilor SVSU. si efectueaza instruirea in domeniul situatiilor de urgenta a angajatilor din aparatul administrativ al primariei;
• Acorda asistenta tehnica de specialitate conducatorilor de unitati subordonate primariei (unitati de invatamant, unitati sanitare, camine culturale) si verifica indeplinirea masurilor stabilite ;
• Urmareste procurarea mijloacelor si materialelor necesare interventiei in caz de dezastre;
• Participa Ia actiunile de prevenire si stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, analize, consfatuiri, concursuri) organizate de I.S.U. “Petrodava” al jud.Neamt;
• In indeplinirea sarcinilor de serviciu solicita asistenta si consultanta tehnica de specialitate I.S.U. “Petrodava” al jud.Neamt ;

ATRIBUTIILE PRIMARULUI SI ALE CONSILIULUI LOCAL

Extras din legea 307/2006
privind apararea impotriva incendiilor (art.13-14)
Art. 13. – Consiliul local are urmatoarele obligatii principale:
a) aproba planul de analiza si acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, stabileste resursele necesare pentru aplicarea acestuia si il transmite inspectoratului in raza caruia functioneaza;
b) emite hotarari, in conditiile legii, cu privire la organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta;
c) instituie reguli si masuri specifice corelate cu nivelul si natura riscurilor locale;
d) infiinteaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgenta si aproba regulamentul de organizare si functionare al acestuia;
e) desemneaza seful serviciului voluntar de urgenta, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului;
f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare in vederea organizarii, inzestrarii, functionarii si indeplinirii atributiilor legale de catre serviciile de urgenta voluntare infiintate si exercita controlul folosirii acestora;
g) cuprinde anual in bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea serviciilor de urgenta voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum si pentru asigurarea de persoane si raspundere civila a personalului cu atributii pe linie de interventie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite in timpul si din cauza indeplinirii atributiilor specifice;
h) asigura includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica si de amenajare a teritoriului, a cailor de acces pentru interventii, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;
i) analizeaza, semestrial si ori de cate ori este nevoie, capacitatea de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta si informeaza inspectoratul cu privire la masurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
j) asigura imobile si spatii amenajate corespunzator pentru functionarea serviciului de urgenta voluntar, precum si mijloacele de comunicatii necesare;
k) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor.

Art. 14. – Primarul are urmatoarele obligatii principale:
a) asigura elaborarea planului de analiza si acoperire a riscurilor si aplicarea acestuia;
b) asigura respectarea criteriilor de performanta pentru constituirea serviciului de urgenta voluntar si elaborarea regulamentului de organizare si functionare al acestuia;
c) coordoneaza organizarea permanenta a interventiei in caz de incendiu la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, asigura participarea la interventie a serviciului voluntar de urgenta cu mijloacele din dotare si conducerea interventiei, pana la stingerea incendiului ori pana la sosirea fortelor inspectoratului;
d) asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul adunarilor sau al manifestarilor publice;
e) asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile tehnologice apartinand domeniului public si privat al unitatii administrativ-teritoriale, precum si la institutiile publice;
f) dispune verificarea indeplinirii masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile si acordurile pe care le emite;
g) asigura realizarea si mentinerea in stare de functionare a cailor de acces, a sistemelor de anuntare, alarmare, precum si de alimentare cu apa in caz de incendiu;
h) organizeaza si executa, prin serviciul de urgenta voluntar, controlul respectarii regulilor de aparare impotriva incendiilor la gospodariile cetatenesti; informeaza populatia cu privire la modul de comportare si de interventie in caz de incendiu;
i) asigura incadrarea serviciului de urgenta voluntar cu personal atestat in conditiile legii, precum si pregatirea profesionala si antrenarea acestuia;
j) asigura conditiile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenta voluntare si a cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
k) asigura dotarea serviciilor de urgenta voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice, carburanti, lubrifianti si alte mijloace necesare sustinerii operatiunilor de interventie, inclusiv hrana si antidotul pentru participantii la interventiile de lunga durata;
l) informeaza de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea si stingerea, cu forte si mijloace proprii, a oricarui incendiu pe raza unitatii administrativ-teritoriale, iar in termen de 3 zile lucratoare completeaza si trimite acestuia raportul de interventie;
m) analizeaza anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si asigura completarea acesteia, conform normelor in vigoare;
n) comunica de indata inspectoratului scoaterea si repunerea din/in functiune a oricarei autospeciale de interventie, precum si, in scris, dotarea cu autospeciale de interventie noi;
o) asigura, prin mijloacele avute la dispozitie, desfasurarea activitatilor de informare si educatie antiincendiu a populatiei;
p) analizeaza si solutioneaza petitiile cetatenilor in problema apararii impotriva incendiilor;
q) indeplineste orice alte obligatii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor a comunitatii locale.

ATRIBUTIILE CADRULUI TEHNIC IN DOMENIUL STINGERII INCENDIILOR

Extras din legea 307/2006
atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor

Art. 26 – (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, ministerelor si celorlalte organe centrale de specialitate, au/are urmatoarele obligatii principale:
a) elaboreaza programele de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul de activitate al autoritatii respective;
b) fac/face propuneri de reglementari tehnice si organizatorice a activitatii de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
c) controleaza modul de aplicare a prevederilor legale pentru apararea impotriva incendiilor, in cadrul institutiei publice care i-a desemnat;
d) elaboreaza si supun/supune spre analiza ministrului de resort sau conducătorului institutiei, dupa caz, raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor din domeniul de activitate;
e) analizeaza anual respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta private din institutiile si unitatile subordonate, dotarea cu mijloace de aparare impotriva incendiilor si fac/face propuneri de optimizare a acestora;
f) elaboreaza si inainteaza spre aprobare programe de informare si educatie specifica.
(2) Formarea si evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor se realizeaza de unitatile abilitate in conditiile legii, iar certificarea competentei profesionale se realizeaza de Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila autorizat la Centrul National de Formare Profesionala a Adultilor.
Art. 27. –
(1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliilor judetene si locale, institutiilor si operatorilor economici au/are urmatoarele obligatii principale:
a) participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic;
b) controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;
c) propun/propune includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;
d) indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz, in unitatile si institutiile din care fac/face parte;
e) prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
f) raspund/raspunde de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;
g) acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor.
(2) Formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, prevazute la alin. (1), se realizeaza in centre de formare si evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupationale recunoscute la nivel national.